Jeongsu(John)Han

RJ

Jeongsu (John) Han

Senior Manager
at Hyundai Steel Company